Algemene Voorwaarden

PauwR Coaching

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie PauwR coaching haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan PauwR coaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met PauwR coaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van PauwR coaching.

1.3 PauwR coaching: eenmanszaak te Hilvarenbeek, 02-04-2020 opgericht door José Rijnen, ingeschreven bij KvK-nr. 77719069 te Breda, die diensten levert in de vorm van coaching, counseling, workshops, presentaties en trainingen.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan PauwR coaching haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. PauwR coaching kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of pakket voorstel.

1.6 Dienst: coaching, advisering, counseling, training, workshop, gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling.

1.7 Product: een aan een dienst gerelateerd product.

1.8 Overmacht: een niet aan PauwR coaching, toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van PauwR coaching kan worden gevergd.

1.9 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.10 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.11 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor evt medewerkers van PauwR coaching en haar directie.

1.12 Schriftelijk: op papier, via e-mail, per sms of whatsapp-bericht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met PauwR coaching. 2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 PauwR coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Een samengestelde prijsopgave verplicht PauwR coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.2 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door PauwR coaching, dan wel door het schriftelijk akkoord geven op de offerte. Daarmee wordt deze offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.3 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door PauwR coaching uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan PauwR coaching, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door PauwR coaching een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

4.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

4.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft PauwR coaching desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

4.3 PauwR coaching mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. PauwR coaching houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

5.1 Opdrachtgever en PauwR coaching houden wederzijds informatie geheim over elkaars persoonlijke gegevens, bedrijf, personeel, processen en klanten, tenzij deze informatie al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt.

5.2 PauwR coaching mag voor reklamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat PauwR coaching geen vertrouwelijke informatie openbaart.

5.3 De schriftelijk en mondeling overgedragen teksten, adviezen en zienswijze welke door PauwR coaching aan opdrachtgever zijn verstrekt, mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, deze zijn strikt persoonlijk en daardoor niet voor derden toepasbaar.

5.4 PauwR coaching houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 6. INSPANNINGSVERPLICHTING

6.1 PauwR coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat PauwR coaching niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 7. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Alle aanbiedingen van PauwR coaching hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. PauwR coaching is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt PauwR coaching zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van PauwR coaching staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door PauwR coaching voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 PauwR coaching kan vooruitbetaling van het verschuldigde factuurbedrag verlangen.

8.3 De betaaltermijn bedraagt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt PauwR coaching 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening, met een minimum van EUR 40,00. Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent PauwR coaching daarnaast juridische en proceskosten.

8.4 Niet tijdige betaling geeft PauwR coaching het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en/of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.

8.5 Indien PauwR coaching tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.6 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven, immer exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor met de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van PauwR coaching en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door PauwR coaching steeds door middel van een schriftelijke factuur of betaalverzoek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Na overeenstemming kan PauwR coaching het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan PauwR coaching over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door PauwR coaching worden opgeschort, dit zonder dat voor PauwR coaching dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is PauwR coaching in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan PauwR coaching of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door PauwR coaching te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is PauwR coaching gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door PauwR coaching plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is PauwR coaching gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Als opdrachtgever een reeds geplande dienst annuleert, betaalt opdrachtgever het volgende percentage van het overeengekomen bedrag:

  1. bij annulering van twee weken, of langer, voor aanvang uitvoering: 0%
  2. bij annulering van 2 weken tot 48 uur voor aanvang uitvoering: 10%
  3. bij annulering van 48 uur tot 24 uur voor aanvang uitvoering: 50%
  4. bij annulering van 24 uur voor aanvang uitvoering: 100%

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 PauwR coaching en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens PauwR coaching geleverde zaken en/of diensten.

12.2 Daarnaast is PauwR coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op PauwR coaching rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 6)

ARTIKEL 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

13.1 Modellen, technieken, instrumenten, les- en coachingsmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door PauwR coaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van PauwR coaching. Datzelfde geldt ook voor de door PauwR coaching uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van PauwR coaching. Op alle door PauwR coaching ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 14. KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Een dienst van PauwR coaching is persoonsgebonden en werkt dus niet voor anderen. Omdat het bij een dienst een inspanningsovereenkomst betreft en PauwR coaching niet kan nagaan in hoeverre opdrachtgever adviezen en/of instructies opvolgt (of in hoeverre andere factoren van invloed zijn op de het resultaat bij opdrachtgever), kan PauwR coaching hierover geen garantie afgeven. Wel kan PauwR coaching gehouden worden aan het leveren van een kwaliteit die van een deskundige op het gebied van de geleverde diensten redelijkerwijze mag worden verwacht.

14.2 Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan PauwR coaching te worden gemeld, daarna wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Opdrachtgever dient PauwR coaching een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.

14.3 Het melden van klachten schort een eventuele betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

14.4 Is een klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kan opdrachtgever zich daarna wenden tot stir.nu, daar vindt de klager de gedragscode en klachtenregeling. In samenhang met de Gedragscode voor professioneel begeleiders kent StiR een vertrouwenscommissie en Tuchtcollege.

14.5 Het geheel van afspraken met PauwR coaching valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

KvK: 77719069 | BTW: 1516.51.218.B.01